Kansainvälisyys yrityskulttuurissa

Oikeat tavat, parempi tulos

Yrityskulttuuri muodostuu yrityksen omista arvoista, normeista ja tavoista. Yrityskulttuuri määrittelee esimerkiksi arvohierarkian ja käytännöt, kuten pukeutumistyylin, puhuttelutavan tai viestintäpolitiikan. Avainsana on sosiaalinen vuorovaikutus: kuinka toimitaan tai millä ehdoilla ja keiden kanssa viestitään?

Kulttuuri muokkautuu jatkuvasti. Tämä pitää paikkansa myös yrityskulttuureissa. Jatkuvan muutosprosessin seurauksena uusia tapoja omaksutaan ja vanhoista luovutaan tai niitä muokataan. Tästä syystä täysin vakiintuneita, ajasta aikaan säilyviä käytäntöjä tai tyhjentäviä määritelmiä yrityskulttuurille ei ole. Menestyvälle yrityskulttuurille oleellista onkin sopeutuminen, joka takaa onnistuneen vuorovaikutuksen. Lisääntyvä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus haastavat yrityskulttuurin nopeatempoisiin muutoksiin ja joustavuuteen.

Kulttuuri voidaan jakaa niin kutsuttuihin pintarakenteeseen ja syvärakenteeseen. Pintarakenne muodostuu näkyvästä kulttuurista, kuten tavoista ja esineistä, ja syvärakenne puolestaan taustalla vaikuttavista käsityksistä, uskomuksista ja ajattelutavoista. Pintarakenne muokkautuu ja muuttuu nopeammassa tahdissa kuin syvärakenne. Tästä syystä kulttuurissa saatetaan vaalia periaatteita kauemmin kuin tietynlaisia tapoja ilmaista niitä. Esimerkiksi tyylikäs pukeutuminen on periaate, mutta tavat pukeutua tyylikkäästi vaihtelevat. Sama pätee yrityskulttuuriin: sovellettavia periaatteita on enemmän kuin vakiintuneita toimintamalleja.

Etiketit hallinnassa

Etikettien hallinta ei ole turhaa tärkeilyä. Yhteisten pelisääntöjen hallinta helpottaa kanssakäymistä ja asioimista, jolloin myös väärinkäsitysten mahdollisuus pienenee. Lisäksi tapakulttuurin tuntemus antaa itseluottamusta ja varmuutta esiintymiseen. Kun tavat ovat hallussa, voidaan keskittyä oleelliseen.

Hyvät tavat lähtevät asenteesta, suhtautumisesta tilanteeseen ja toiseen osapuoleen. Ystävällisyys on halua osoittaa huomaavaisuutta, ja etiketit kertovat, kuinka se tehdään onnistuneesti.

Suomalainen yrityskulttuuri on melko rentoa. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta esimerkiksi sinuttelu on sallittua, jopa toivottua. Muodolliseen pukeutumiseenkin saa suhtautua jättämällä kravatin kotiin eikä naisilla ole hamepakkoa. Sukupuoliroolien sijasta työpaikoilla vallitsee niin kutsuttu työtoveruuden protokolla, eikä nainen voi enää pitää itsestään selvänä, että mies esimerkiksi avaisi hänelle oven.

Mutta kaikkialla ei ole näin, ja lisääntyvä kansainvälisyys tuo muita tuulahduksia suomalaisille nykyään tuttuihin tapoihin.

Kansainvälistyvässä yrityskulttuurissa kohteliaisuus lähtee sopivasta ennakkoluulottomuudesta, valmiudesta hyväksyä ja kohdata erilaisuus. Vieraan kulttuurin erilaisuuteen tutustuminen opastaa, millaisia tapoja noudattamalla voi turvata menestyksekkään vuorovaikutuksen.

Kohtaamisissa, joissa eri kulttuureja edustavat ihmiset tapaavat, saattaa vallita erilaisten etikettien viidakko. Silloin tarvitaan paitsi kulttuurista lukutaitoa, myös yhteisesti jaettua etikettiä.

Kulttuurinen lukutaito (cultural literacy) on kulttuurin syvärakenteen tuntemusta. Syvärakenne muodostuu kulttuurille tyypillisistä uskomuksista, käsityksistä ja ajattelutavoista. Niiden perusteella voimme ymmärtää kulttuurisia tottumuksia ja käytäntöjä – arkea ja elämää. Jos tunnemme esimerkiksi japanilaisen kunniakäsityksen, voimme paremmin ymmärtää voimakasta pyrkimystä vältellä ”kasvojen menetystä”.